Algemene voorwaarden

1.

1.1

Algemene Leveringsvoorwaarden De Gratis Verkoop Makelaars

Definities en identiteit De Gratis Verkoop Makelaars

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van De Gratis Verkoop Makelaars.

Bieder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met De Gratis Verkoop Makelaars dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met De Gratis Verkoop Makelaars en/of de Verkoper.

De Gratis Verkoop Makelaars: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.G.F. Metzelaar Holding B.V. gevestigd aan de Jan Ligthartstraat 1 te (1817MR) Alkmaar, tevens hande- lend onder de naam De Gratis Verkoop Makelaars, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37123747. De Gratis Verkoop Makelaars is bereikbaar op [email protected] en is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur op 085-004 10 91.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst gesloten tussen Bieder en De Gratis Verkoop Makelaars.

Partijen: Bieder en De Gratis Verkoop Makelaars tezamen.

Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Gratis Verkoop Makelaars opdracht heeft gegeven tot het in naam van Verkoper aanbieden van het onroerend goed op de website van De Gratis Verkoop Makelaars.

Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meer- voud zonder verlies van inhoudelijke betekenis.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere aanbieding voor de onroerende zaak, alle biedingen daarop alsmede maakt tevens een integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten tussen De Gratis Verkoop Makelaars en Bieder. Tenzij Partijen (later) anders overeenkomen, stemt de Bieder met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten, in met de toepasselijkheid van

1.2 

Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meervoud zonder verlies van inhoudelijke betekenis.

2.

2.1

deze Algemene Voorwaarden op latere aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten.

2.2  De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover de- ze uitdrukkelijk Schriftelijk door De Gratis Verkoop Makelaars zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.3  Door het registreren op de website aanvaardt de Bieder de toepasselijk- heid en de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

2.4  Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend.

2.5  Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algeme- ne voorwaarden geregeld is dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.6  De Gratis Verkoop Makelaars behoudt zich, te allen tijde, het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat De Gratis Verkoop Makelaars Bieder van de wijziging in kennis heeft gesteld.

2.7  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere be- palingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.8  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Over- eenkomst door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onver- kort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietig- de of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij in- dien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronke- lijke bepaling in acht zullen worden genomen.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van De Gratis Verkoop Makelaars zijn vrijblijvend, tenzij De Gratis Verkoop Makelaars dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. De aanbieding heeft veelal een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder voorwaarden, dit wordt nadrukkelijk vermeld in de aanbieding.

3.2  Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Verkoper aan De Gratis Verkoop Makelaars verstrekte gegevens. De Gratis Verkoop Makelaars staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de door de Verkoper aan De Gratis Verkoop Makelaars verstrekte gegevens.

3.3  Aanbiedingen van De Gratis Verkoop Makelaars zijn niet bindend. De aanbieding is een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

3.4  De Verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De Verkoper kan de verkoop te allen tijde annuleren, beeindigen, verlengen of een nieuw biedproces starten. De Verkoper is gerechtigd de onroerende zaak op andere wijze te verkopen of aan te bieden tijdens het aanbieden van de onroerende zaak op de website van De Gratis Verkoop Makelaars.

3.5  De Gratis Verkoop Makelaars kan eveneens niet worden gehouden aan een aanbieding indien Bieder redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbie- ding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of ver- schrijving bevat.

3.6  Alhoewel De Gratis Verkoop Makelaars de nodige zorgvuldigheid zal be- trachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen De Gratis Verkoop Makelaars en Bieder dan wel Verkoper kan (gaan) duiden, kan Bieder hieraan nimmer enig gerecht- vaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties, technische gegevens en verdere omschrijvingen door De Gratis Verkoop Makelaars op de website, in catalogi of circulaires zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het onroerend goed dat De Gratis Verkoop Makelaars namens Verkoper aanbiedt, tenzij door De Gratis Verkoop Makelaars Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Indien een Bieder zich registreert op de website, zal De Gratis Verkoop Makelaars de potentiële Bieder zo spoedig mogelijk per e-mailbericht aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres, informeren of zijn of haar inschrijving/aanmelding door De Gratis Verkoop Makelaars is geaccepteerd. Bieder is vervolgens verplicht zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door De Gratis Verkoop Makelaars gevraagde benodigde essentiële informatie.

4.2  De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien De Gratis Verkoop Makelaars deze Schriftelijk heeft bevestigd dan wel indien De Gratis Verkoop Makelaars uitvoering aan de Overeenkomst geeft.

4.3  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten en/of samenwerkingspartners van De Gratis Verkoop Makelaars binden De Gratis Verkoop Makelaars pas nadat de toezeggingen/afspraken door De Gratis Verkoop Makelaars Schriftelijk zijn bevestigd.

4.4  De Gratis Verkoop Makelaars is geen partij bij de koopovereenkomst ten aanzien van het onroerend goed welke tot stand kan komen tussen Bie- der en Verkoper. Bieder is ervan op de hoogte dat de onroerende zaak door de Verkoper voor verkoop op de website van De Gratis Verkoop Ma- kelaars wordt getoond en aan de Verkoper toebehoort. De Gratis Verkoop Makelaars treedt slechts op als bemiddelaar waarna er tussen de    Verkoper en de Bieder een koopovereenkomst ten aanzien van het onroerend goed tot stand kan komen.

5. Prijzen

5.1  De door De Gratis Verkoop Makelaars opgegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders weergegeven en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2  De Gratis Verkoop Makelaars is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien De Gratis Verkoop Makelaars genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals in geval van:

-  relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;

-  relevante wijzigingen in de Overeenkomst;

-  extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken;

-  extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.3  Kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend en binden De Gratis Verkoop Makelaars niet ten aanzien van latere overeenkomsten.

6. Betaling en facturering

6.1  De verkoopkosten van de onroerende zaak komen voor rekening van de Bieder. De verkoopkosten bestaan uit een vast bedrag voor bemidde- lingskosten en overige kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot bemiddelingskosten, notariskosten, taxatiekosten en belastingen). Met het uitbrengen van een bod op een onroerende zaak gaat Bieder akkoord met voldoening van de bemiddelingskosten en overige kosten welke voorafgaand in het biedingenproces staan vermeld.

6.2  De Gratis Verkoop Makelaars verstuurt aan Bieder (in de hoedanigheid van gemachtigde van Verkoper) een (pro forma) factuur waarin naast de bemiddelingskosten welke Bieder aan De Gratis Verkoop Makelaars verschuldigd is, ook de koopprijs van het onroerend goed, eventuele roerende zaken, notariskosten, belastingen en overige kosten staan vermeld. Bieder dient alle voornoemde kosten voor de eigendomsoverdracht op de derdengeldenrekening van de notaris te voldoen.

6.3  Betaling door de Bieder dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting, compensatie, inhouding of (schuld)verrekening.

6.4  Bieder is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten, ook niet in geval van klachten.

6.5  Indien er goede grond bestaat dat Bieder zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Bieder verplicht op eerste verzoek van De Gratis Verkoop Makelaars terstond genoegzame en in de door De Gratis Verkoop Makelaars gewenste vorm zekerheid te stellen en de- ze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Bieder daaraan niet heeft voldaan, zijn zowel De Gratis Verkoop Makelaars als Verkoper gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst zonder verplichting van haar zijde te beëindigen.

6.6  Een tussen Bieder en De Gratis Verkoop Makelaars overeengekomen be- talingsregeling/prijsafspraak waarbij de Bieder de prijs in termijnen/delen mag betalen, laat onverlet de op de Bieder rustende verplichting dat Bieder gehouden is tot betaling van het gehele bedrag. De Bieder is niet gerechtigd halverwege de betalingsregeling/prijsafspraak zijn betalingen te staken en/of zijn betalingsverplichting op te schorten.

6.7  Indien De Gratis Verkoop Makelaars een vordering heeft op Bieder, is De Gratis Verkoop Makelaars gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Bieder op te schorten totdat volledige  betaling van Bieder wordt ontvangen. Tevens behoudt De Gratis Verkoop Makelaars zich het recht om Bieder voor vervolgveilingen uit te sluiten.

7. Uitvoering Overeenkomst

7.1  Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door De Gratis Verkoop Makelaars mogelijk te maken zal Bieder De Gratis Verkoop Makelaars steeds tijdig alle door De Gratis Verkoop Makelaars nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Bieder draagt in dat kader er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Gratis Verkoop Makelaars aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Bieder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Gratis Verkoop Makelaars worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de veiling benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan De Gratis Verkoop Makelaars, heeft De Gratis Verkoop Makelaars het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als- dan gebruikelijke tarieven aan Bieder in rekening te brengen. De Gratis Verkoop Makelaars is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Gratis Verkoop Makelaars is uitgegaan van door de Bie- der verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Bieder staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan De Gratis Verkoop Makelaars verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Bieder.

7.2  De Gratis Verkoop Makelaars is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.3  Indien De Gratis Verkoop Makelaars niet kan nakomen, vanwege om- standigheden welke bij haar niet bekend waren voorafgaand aan bevestiging van de Overeenkomst, heeft zij het recht de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

7.4  De Gratis Verkoop Makelaars heeft het recht de nakoming van haar ver- plichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen.

8. Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

8.1 De Gratis Verkoop Makelaars gaat vertrouwelijk om met zowel persoon- lijke gegevens als bedrijfsinformatie als verkregen informatie ten behoe- ve van uitvoering van de Overeenkomst.

8.2  Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uit- voering van de Overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wan- neer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de       ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

8.3  Bieder is gehouden tot geheimhouding alle (vertrouwelijke) informatie, die zij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst van De Gratis Verkoop Makelaars dan wel de Verkoper heeft verkregen.

8.4  Gegevens van de Overeenkomst zullen door De Gratis Verkoop Make- laars zonder toestemming van Bieder niet ter kennis van derden anders dan de Verkoper worden gebracht. De Gratis Verkoop Makelaars zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de Bieder.

8.5  Indien De Gratis Verkoop Makelaars bij de uitvoering van de Overeen- komst kennis moet nemen van persoonsgegevens, is de Bieder er bij de verstrekking van deze gegevens aan De Gratis Verkoop Makelaars zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die De Gratis Verkoop Makelaars niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke ge- gevens op een veilige wijze aan De Gratis Verkoop Makelaars over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor De Gratis Verkoop Makelaars om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

8.6  Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij ge- rechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheids- instanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

8.7  De Gratis Verkoop Makelaars neemt passende technische en organisato- rische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. De passende maatregelen sluiten aan op de geldende afstand van de techniek.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1  Iedere aansprakelijkheid van De Gratis Verkoop Makelaars, van De Gra- tis Verkoop Makelaars werkzame werknemers en/of door De Gratis Ver- koop Makelaars ingeschakelde hulppersonen/derden, is beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van De Gratis Verkoop Makelaars wordt uitbetaald onder aftrekking van het eigen risi- co van dergelijke verzekering.

9.2  Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprake- lijkheid van De Gratis Verkoop Makelaars beperkt tot het door De Gratis Verkoop Makelaars in verband met de betreffende Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000 (zegge: “vijfduizend euro”).

9.3  De aansprakelijkheid van De Gratis Verkoop Makelaars voor door Bieder geleden of te lijden indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gederfd woongenot, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik, verlies, verminking of vernietiging van gegevens, verlies van orders en/of PR-schade.

9.4  De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Gratis Verkoop Makelaars, van De Gratis Verkoop Makelaars werkzame werknemers en/of door De Gratis Verkoop Makelaars ingeschakelde hulppersonen / derden.

9.5  Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van De Gratis Verkoop Makelaars ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voor- waarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.

9.6  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Gratis Verkoop Makelaars aansprakelijk is.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Gratis Verkoop Makelaars partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met ieder aanbod, gemaakte afspraken, ontvangen orders, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie